Thursday, March 8, 2018

Tarawih 23 Rakaat atau 11 rakaat?Tarawih 23 Rakaat atau 11 rakaat?

Syekh Ibnu Baz: Boleh.

سواء صلى إحدى عشرة ركعة أو ثالث عشرة أو ثالثا فاألفضل للمأموم أن يقوم ما اإلمام حتى ينصرف ،
 -  والصحابة هذا هو األفضل أن يتابا اإلمام حتى ينصرف ، والثالث وعشرين أو غير ذلك. والعشرون  فعلها  عمر  -  رضي  هللا  عنه
فليس فيها نقص وليس فيها إخالل ، بل هي من السنن -
الراشدين الخلعاء سنن Afdhal bagi ma’mum mengikuti imam hingga shalat selesai, apaka shalat (Tarawih) itu 11 rakaat, atau 13 rakaat, atau
23 rakaat, atau selain itu. Inilah yang afdhal, ma’mum mengikuti imamnya hingga   imam   selesai.   23   rakaat  adalah
perbuatan Umar ra dan para shahabat, tidak ada kekurangan dan kekacauan di dalamnya, akan tetapi bagian dari Sunnah al-Khulafa’ ar-Rasyidin43.

Syekh al-Albani:
Tidak Boleh Lebih Dari 11 Rakaat.
اقتصاره صلى هللا عليه وسلم على اإلحدى عشرة ركعة
عليها الزيادة جواز عدم على دليل 

Rasulullah Saw hanya melaksanakan shalat 11 rakaat, ini dalil tidak boleh menambah lebih daripada itu. Selanjutnya       Syekh       al-Albani berkata,

فمن ادعى الشتراكها ما الصلوات المذكورات في التزامه صلى هللا صالة التراويح ال يجوز الزيادة فيها على العدد المسنون عليه وسلم عددا معينا فيها ال يزيد عليه
الدليل فعليه العرق

Shalat Tarawih, tidak boleh ada tambahan (rakaat) melebihi jumlah yang disunnatkan, karena shalat Tarawih sama dengan  shalat- shalat yang dilaksanakan Rasulullah Saw secara konsisten dengan jumlah rakaat tertentu, tidak boleh ditambah. Siapa yang menyatakan ada beda antara Tarawih dengan shalat lain, maka ia mesti menunjukkan dalil44. 

Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin: Boleh.

حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى من الليل ثالث عشرة ركعة. ولكن لو صالها اإلنسان ثالث وعشرين ركعة  فإنه ال ينكر عليه؛ ألن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يحدد صالة الليل بعدد معين، بل سئل كما في صحيح البخاري عن ابن عمر - رضي هللا عنهما - عن صالة الليل ما ترى فيها؟ فقال: "صالة الليل مثنى، مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى"، فبين النبي صلى هللا عليه وسلم أنها مثنى مثنى، ولم يحدد العدد، ولو كان العدد واجباً بشيء معين لبينه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعلى هذا فال ينكر على من صالها ثالث
.كعة وعشرين 
Hadits riwayat Ibnu Abbas ra, sesungguhnya Rasulullah Saw melaksanakan shalat malam 13 rakaat. Akan tetapi jika seseorang melaksanakan shalat 23 rakaat, maka ia tidak diingkari. Karena Rasulullah Saw tidak membatasi shalat malam dengan jumlah bilangan tertentu. Bahkan ketika Rasulullah Saw ditanya -sebagaimana disebutkan dalam Shahih al-Bukhari dari Ibnu Umar- tentang shalat malam, “Apa pendapatmu?”. Rasulullah Saw menjawab, “ Shalat malam itu dua rakaat, dua rakaat (satu salam). Jika salah seorang kamu khawatir (masuk waktu) shalat Shubuh, maka shalatlah satu rakaat, maka engkau telah menutup dengan Witir”. Rasulullah Saw menjelaskan bahwa shalat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Rasulullah Saw tidak membatasi jumlah bilangan rakaat. Jika jumlah rakaat itu wajib dengan jumlah tertentu, pastilah Rasulullah Saw menjelaskannya. Dengan demikian maka tidak diingkari siapa yang melaksanakan shalat 23 rakaat45.

43 Syekh Ibnu Baz, op. cit., Juz.XI, hal.325.
44 Syekh al-Albani, Shalat at-Tarawih, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1421H), Hal.29.
45 Syekh Ibnu ‘Utsaimin, Majmu’ Fatawa wa Rasa’il Ibn ‘Utsaimin, Juz.XIV, hal.119.

3 comments:

  1. Wah teringat dengan bulan ramadhan kalo baca ini..

    ReplyDelete
  2. mau 11 atau 23 saqma saja,,yang penting puasa dan sholat jangan pernah tinggal. :)

    ReplyDelete
  3. bentar lg ramadhan ya, semoga kita semua sampai dibulan yang suci itu :)

    ReplyDelete

COPYRIGHT © 2017 · THEME BY RUMAH ES